Kadry i płace

Nasze usługi w zakresie kadr i płac skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Outsorsing pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza spółkę, przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi i zachowania pełnej poufności i bezpieczeństwa danych.


Usługi kadrowe w KBR PLUS obejmują:

• kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej (niebawem również e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;

• bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;

• bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;

• prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów;

• sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;

• przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;

• opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;

• wystawianie świadectw pracy;

• zastępstwo pracowników działu kadr;

• audyt dokumentacji kadrowej.


Usługi płacowych w KBR PLUS obejmują:

• naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;

• kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);

• sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;

• realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;

• obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;

• przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat);

• wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;

• zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;

• asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.