Już niebawem NIP na paragonie

Do końca roku 2019 nie istniały przepisów zakazujące wystawiania faktur w przypadku, gdy w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawnił się jako podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika i sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. W konsekwencji powszechna była praktyka wystawiania faktur z NIP kupującego jako podatnika VAT na podstawie przedstawionego paragonu, nawet gdy w momencie zakupu nie ujawnił, w jakim charakterze dokonuje tego zakupu. Z praktyką tą postanowiono jednak walczyć systemowo, gdy organy skarbowe zauważyły proceder kupowania paragonów w celu obniżenia zobowiązań podatkowych.

 

W celu ograniczenia tej praktyki 1 stycznia 2020 r. zostanie dodany art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten w przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem pozwoli wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na paragonie został wskazany jego numer NIP. Po tej zmianie, jeżeli sprzedaż zostanie udokumentowana paragonem:

  1. z numerem NIP nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na podatnika, którego numer NIP został wskazany na paragonie,
  2. bez numeru NIP nabywcy - na jego żądanie sprzedawca będzie obowiązany wystawić fakturę na nabywcę jako osobę prywatną; w szczególności na takiej fakturze nie będzie mógł zostać wskazany numer NIP nabywcy; taka faktura nie będzie uprawniała do odliczenia z niej VAT.

 

Nowe przepisy, ograniczające możliwość wystawiania podatnikom faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami, nie będą dotyczyć podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) (art. 106b ust. 7 ustawy o VAT). Będą oni mogli wystawiać faktury na życzenie klienta z jego numerem NIP, nawet gdy paragon zostanie wystawiony bez tego numeru.

 

Ustawodawca wprowadza także surowe sankcje dla podatników wystawiających faktury z NIP nabywcy do sprzedaży udokumentowanej paragonami bez numeru NIP. Sankcje przewidziano również dla nabywców, którzy będą ujmowali w ewidencji VAT takie faktury. Podatnikom takim - za wyjątkiem osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe - organy podatkowe ustalą dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Będzie ono wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez numeru NIP nabywcy (art. 106b ust. 6 i art. 109a ustawy o VAT).

 

Istotne jest, iż nie ulega zmianie termin do wystawienia faktury na żądanie klienta. Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę, jeżeli kupujący zgłosi zapotrzebowanie na nią w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po tym terminie także można wystawić fakturę klientowi, ale już nie ma takiego obowiązku. Zależy to od dobrej woli sprzedawcy.

 

W związku z Państwa pytaniami o to jak poinformować klienta firmowego o zmianie w przepisach załączamy wzór do wykorzystania np. poprzez przyczepienie przy kasie.

Ufamy, że pozwoli to Państwu uniknąć narażania się na nieprzyjemne sytuacje w kontaktach z klientami i słuchania: „trzeba było mi powiedzieć!!!”

 

NIP na paragonie